Vietnamese below/Bài viết Tiếng Việt ở bên dưới.

Cellframe Bug Bounty program is now on WhiteHub with rewards up to $10,000 per vulnerability

Cellframe Bug Bounty on WhiteHub

The next-generation platform for building and bridging blockchains and services

Cellframe Network is a scalable open-source next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum cryptography. Cellframe can provide extremely high transaction throughput based on the original shading implementation. In addition, post-quantum cryptography makes the system resistant to hacking that is carried out by quantum computers.

The security challenges

The blockchain industry has been experiencing tremendous growth in recent years. Although blockchain technology itself is widely considered safer than traditional technology products, it is still not immune to cyber-attacks.

Networks like Cellframe need to be secured at their core so that every decentralized application built on them can provide a safer and better experience for users. Moreover, Cellframe was facing a tight deadline. To be well-prepared for their roadmap, their system must be audited fast without compromising quality.

Fully aware of the challenges, Cellframe turned to CyStack for a comprehensive security audit. CyStack immediately assigned the project to their blockchain security division, which includes top-tier blockchain security experts in Vietnam. They decided to perform a rigorous examination of Cellframe’s source code. Besides white box testing and blockchain auditing by the in-house security team, CyStack also introduced Cellframe to the WhiteHub bug bounty program wherein thousands of talented security researchers in the region could contribute to flaw finding.

The Bug Bounty program

The Cellframe’s Bug Bounty program has already been announced on WhiteHub.

  • Program name: Cellframe
  • Announced on: March 18
  • Program Type: Public – everyone is welcome to join
  • Managed by: WhiteHub
  • Highest Bounty: 10,000 USD / vulnerability

=> WhiteHub researchers can submit vulnerability reports at: https://whitehub.net/programs/cellframe/

=> Haven’t been on WhiteHub yet? Create an account Haven’t been on WhiteHub yet? Create an account here: https://id.cystack.net/register?SERVICE_URL=%2Fregister&SERVICE_SCOPE=bugbounty&lang=en”>here


Chương trình săn lỗi nhận tiền thưởng của công ty Cellframe hiện đã có trên WhiteHub với phần thưởng lên đến 10.000 đô la cho mỗi lỗ hổng bảo mật.

Nền tảng công nghệ thế hệ mới để xây dựng và kết nối các chuỗi blockchain và dịch vụ

Mạng lưới Cellframe là một nền tảng công nghệ thế hệ mới với mã nguồn mở có thể mở rộng để xây dựng và kết nối các chuỗi blockchain và các dịch vụ được bảo mật bằng mật mã hậu lượng tử (post-quantum cryptography). Cellframe có thể cung cấp lưu lượng giao dịch cực cao dựa trên việc triển khai shading. Ngoài ra, mật mã hậu lượng tử làm cho hệ thống có khả năng chống lại các vụ hack được thực hiện bởi các máy tính lượng tử.

Những thách thức về bảo mật

Ngành công nghiệp blockchain đã và đang có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Mặc dù bản thân công nghệ blockchain được nhiều người coi là an toàn hơn các sản phẩm công nghệ truyền thống, nhưng nó vẫn không tránh khỏi các cuộc tấn công mạng.

Các mạng blockchain như Cellframe cần được bảo mật từ bên trong để mọi ứng dụng phi tập trung được xây dựng trên đó có thể mang lại trải nghiệm an toàn hơn và tốt hơn cho người dùng. Hơn nữa, Cellframe đang đối mặt với thách thức về mặt thời gian. Để chuẩn bị tốt nhất cho lộ trình phát triển, hệ thống của Cellframe phải được kiểm tra bảo mật nhanh chóng với chất lượng cao nhất.

Nhận thức đầy đủ về những thách thức kể trên, Cellframe đã liên hệ với CyStack để đưa ra phương án kiểm tra bảo mật toàn diện. CyStack ngay lập tức họp và lên kế hoạch với bộ phận bảo mật Blockchain của công ty, bao gồm các chuyên gia bảo mật blockchain hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ đã quyết định thực hiện một cuộc kiểm tra tỉ mỉ mã nguồn của Cellframe với hình thức Whitebox Testing. Bên cạnh việc kiểm tra whitebox và kiểm tra blockchain bởi nhóm bảo mật nội bộ, CyStack cũng thúc đẩy chương trình Bug Bounty của Cellframe trên nền tảng WhiteHub. Theo đó, hàng nghìn nhà nghiên cứu bảo mật tài năng trong khu vực có thể đóng góp vào việc tìm ra lỗ hổng.

Chương trình Bug Bounty

Chương trình Bug Bounty của Cellframe đã được công bố trên WhiteHub với nội dung như sau:

  • Tên chương trình: Cellframe
  • Công bố ngày: 18/03
  • Loại chương trình: Công khai – mọi người đều được hoan nghênh tham gia
  • Được quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 10.000 USD / lỗ hổng bảo mật

=> Các nhà nghiên cứu của WhiteHub có thể gửi báo cáo về lỗ hổng bảo mật tại: https://whitehub.net/programs/cellframe/

=> Bạn chưa tham gia WhiteHub? Tạo tài khoản tại đây