On December 24, Finhay’s Bug Bounty program was officially announced on WhiteHub platform.

(Tiếng Việt bên dưới)

Finhay was founded in 2017 originating from ‘’all big assets originate from tiny coins’’. This motto implies on tiny actions that make huge difference with respect to personal finance. Finhay is an application and a wealth management platform, helping millennials micro-invest in mutual funds.

Finhay Bug Bounty Program

Embarking on a journey with Fintech environment, security vulerabilities are inevitable. Finhay is aware of that as well as understands mermesrising efficiency of Bug Bounty programs compared to traditional pentests, Finhay has chosen CyStack’s WhiteHub platform to deploy their Bug Bounty program. The bounty for each critical vulnerability discovered is up to 3,000,000 VND.

Program Overview:

  • Program Name: Finhay Bug Bounty
  • Announced on: Dec 24
  • Program Type: Public
  • Managed by: Finhay
  • Highest Bounty: 3,000,000 VND/bug.

WhiteHub researchers can participate in Finhay Bug Bounty at: https://whitehub.net/programs/finhay/
________________________________________________
Vào ngày 24 tháng 12, chương trình Finhay’s Bug Bounty đã chính thức được công bố trên nền tảng WhiteHub.

Finhay được thành lập vào năm 2017 bắt nguồn từ slogan ‘’Tất cả những tài sản khổng lồ đều bắt nguồn từ những đồng xu nhỏ’’. Phương châm này ngụ ý về những hành động nhỏ nhưng tạo ra sự khác biệt to lớn đối với tài chính cá nhân. Finhay là một ứng dụng và nền tảng quản lý tài sản, giúp thế hệ trẻ đầu tư vi mô vào các quỹ đầu tư tương hỗ.

Chương trình Bug Bounty của Finhay

Bắt tay vào hành trình với môi trường Fintech, các lỗ hổng bảo mật là điều không thể tránh khỏi. Finhay nhận thức được điều đó cũng như hiểu được hiệu quả của các chương trình Bug Bounty so với các chương trình kiểm thử truyền thống, Finhay đã chọn nền tảng CyStack’s WhiteHub để triển khai chương trình Bug Bounty của họ. Tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện lên đến 3.000.000 VND.

Tổng quan về chương trình:

  • Tên chương trình: Finhay Bug Bounty
  • Công bố vào: 24 tháng 12
  • Loại chương trình: Công khai
  • Được quản lý bởi: Finhay
  • Tiền thưởng cao nhất: 3.000.000 VND / lỗi

Đường link chương trình: whitehub.net/programs/finhay

Chương trình tiền thưởng lỗi Finhay
Bắt tay vào hành trình với môi trường Fintech, các lỗ hổng bảo mật là điều không thể tránh
khỏi. Finhay nhận thức được điều đó cũng như hiểu được hiệu quả hợp nhất của các chương
trình Bug Bounty so với các chương trình kiểm thử truyền thống, Finhay đã chọn nền tảng
CyStack’s WhiteHub để triển khai chương trình Bug Bounty của họ. Tiền thưởng cho mỗi lỗ
hổng nghiêm trọng được phát hiện lên đến 3.000.000 VND.
Các nhà nghiên cứu của WhiteHub có thể yêu cầu tham gia bằng cách tìm kiếm chương trình
Tiền thưởng lỗi của One Mount Group tại: whitehub.net/programs
Tổng quan về chương trình:
• Tên chương trình: Finhay Bug Bounty
• Công bố vào: 24 tháng 12
• Loại chương trình: Công cộng – Các nhà nghiên cứu bảo mật trên WhiteHub có thể tham gia
mà không bị hạn chế
• Được quản lý bởi: WhiteHub
• Tiền thưởng cao nhất: 3.000.000 VND / lỗ