GoStream Bug Bounty Announced

Vietnamese below / Bài viết Tiếng Việt ở bên dưới.


On October 8th, the GoStream Bug Bounty program was officially announced on the WhiteHub platform.

GoStream is a Vietnamese company that provides a multiple platforms live streaming tool, which supports the video source from social media networks or recorded and edited videos, it can convert any video into live stream format and get it online in real time.

With more than 1 million users not only in Vietnam but also other countries, GoStream has to store and process a vast amount of data, and their system and application have many Internet exposing components. GoStream understands the risks in cybersecurity that they are facing, and after consulting with CyStack, has decided to deploy a Bug Bounty program on the WhiteHub platform. The bounty for each critical vulnerability found is up to 2.000.000 VND.

Program Overview:

  • Program name: GoStream Bug Bounty
  • Announced on:
  • Program Type: Semi private – Researchers need to be approved by the Program Owner before they can participate in finding vulnerabilities.
  • Managed by: WhiteHub
  • Highest Bounty: 2.000.000 VND / vulnerability.

Vào ngày 08 tháng 10, chương trình GoStream Bug Bounty đã chính thức được công bố trên nền tảng WhiteHub.

GoStream là một công ty Việt Nam cung cấp công cụ livestream đa nền tảng trực tuyến, hỗ trợ livestream từ các video có sẵn trên các mạng xã hội hoặc các video đã quay và chỉnh sửa, có thể chuyển đổi bất kỳ nguồn video nào thành dạng livestream và phát lại trực tuyến theo thời gian thực.

Với khoảng hơn 1 triệu người dùng cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài, lượng dữ liệu mà GoStream lưu trữ và xử lý là rất lớn. Đồng thời do đặc thù của giải pháp nên các thành phần của hệ thống tiếp xúc ra Internet rất nhiều. GoStream hiểu được sự cần thiết cho việc bảo vệ an toàn an ninh mạng cho hệ thống của mình, sau khi được CyStack tư vấn đã lựa chọn hình thức Bug Bounty để triển khai trên nền tảng WhiteHub. Tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng (critical) được phát hiện có thể lên tới 2.000.000 VNĐ.

Tổng quan chương trình:

  • Tên chương trình: GoStream Bug Bounty
  • Ngày công bố: 08 tháng 10
  • Loại chương trình: Semi private – Tất cả chuyên gia có thể tham gia
  • Quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 2.000.000 VNĐ / lỗ hổng.