Vietnamese below / Bài viết Tiếng Việt ở bên dưới.


On May 24th, the Locker Bug Bounty program was officially announced on the WhiteHub platform.

Locker is an all-in-one password manager designed to store and manage sensitive data in a secure manner. In addition, it comes with many security features such as a data breach scanner, password health checker, etc. to ensure maximum security for your accounts and online identities on the internet.

Designed with security in mind, Locker understands the risks in cybersecurity they need to confront. Therefore, Locker decided to deploy a Bug Bounty program on the WhiteHub platform with up to $500 bounty for each critical vulnerability.

Program Overview:

  • Program Name: Locker Bug Bounty
  • Announced on: May 24th
  • Program Type: Public – All researchers can participate in finding vulnerabilities
  • Managed by: WhiteHub
  • Highest Bounty: $500/vulnerability

WhiteHub researchers can request to participate by searching Locker Bug Bounty program at: https://whitehub.net/programs/locker/

You can download and install Locker via:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/locker-password-manager/id1586927301

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cystack.locker&ah=Z5fpse2b_hn43ZsD2RYkcHHs5Yw

Công bố chương trình Locker Bug Bounty

Ngày 24/5/2022, chương trình Bug Bounty của Locker Password Manager chính thức công bố trên WhiteHub.

Locker là một trình quản lý mật khẩu tiên tiến giúp người dùng lưu trữ và quản lý dữ liệu quan trọng một cách an toàn. Người dùng Locker còn được cung cấp nhiều tính năng bảo mật kèm theo như kiểm tra độ mạnh mật khẩu, cảnh báo rò rỉ dữ liệu, v.v. để đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho tài khoản và danh tính trực tuyến của mình trên môi trường mạng.

Là một ứng dụng liên quan đến bảo mật, Locker hiểu được sự cần thiết của việc bảo vệ an toàn an ninh mạng cho hệ thống của mình. Qua đó, Locker đã lựa chọn triển khai chương trình Bug Bounty trên nền tảng WhiteHub. Tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng (critical) được phát hiện có thể lên đến 10.000.000 VNĐ.

Tổng quan chương trình:

  • Tên chương trình: Locker Bug Bounty
  • Ngày công bố: 24 tháng 5
  • Loại chương trình: Public – Tất cả các chuyên gia có thể tham gia
  • Quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 10.000.000 VNĐ/lỗ hổng.

Các chuyên gia có thể yêu cầu tham gia bằng cách tìm kiếm chương trình Bug Bounty của Locker tại: https://whitehub.net/programs/locker/

Tải trình quản lý mật khẩu Locker qua đường link dưới đây:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/locker-password-manager/id1586927301

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cystack.locker&ah=Z5fpse2b_hn43ZsD2RYkcHHs5Yw