Vietnamese below / Bài viết Tiếng Việt ở bên dưới.

On September 20 , One Mount Group’s Bug Bounty program was officially announced on WhiteHub platform as a semi-private program.

One Mount Group was founded in 2019 representing the cooperation between VinGroup, Masan and Techcombank. Included in One Mount Group’s comprehensive digital ecosystem model are VinID, VinShop and OneHousing applications. VinID is a smart assistant application with payment, e-wallet, phone top-up, accumulating points, ticket buying, etc. features.

One Mount Group Bug Bounty Program

Knowing the necessity of finding security vulnerabilities to protect applications and systems, as well as understanding the superior efficiency of Bug Bounty programs compared to traditional pentests, One Mount Group has chosen CyStack’s WhiteHub platform to deploy their Bug Bounty program. The bounty for each critical vulnerability discovered is up to 10,000,000 VND.

Program Overview:

  • Program Name: One Mount Group Bug Bounty
  • Announced on: Sept 20
  • Program Type: Semi Private – Researchers need to be approved by the Program Owner before they can participate in finding vulnerabilities.
  • Managed by: WhiteHub
  • Highest Bounty: 10,000,000 VND/bug.

WhiteHub researchers can request to participate by searching One Mount Group’s Bug Bounty program at: whitehub.net/programs


Kể từ ngày 20/9, chương trình Bug Bounty semi-private của One Mount Group chính thức được công bố trên WhiteHub.

One Mount Group được thành lập vào năm 2019 và là sự hợp tác giữa VinGroup, Masan và Techcombank. Các sản phẩm trong mô hình Hệ sinh thái số toàn diện của One Mount Group bao gồm VinID, VinShop và OneHousing, trong đó VinID là ứng dụng trợ lý thông minh với các tính năng thanh toán, ví điện tử, nạp tiền điện thoại, tích điểm, mua vé, v.v.

Chương trình One Mount Group Bug Bounty

Nhận thức được sự cần thiết của việc tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, đảm bảo an toàn cho ứng dụng và hệ thống, cũng như hiểu được hiệu quả vượt trội của phương pháp Bug Bounty so với pentest truyền thống, One Mount Group đã lựa chọn nền tảng WhiteHub của CyStack để triển khai chương trình Bug Bounty. Số tiền thưởng cho mỗi lỗ hổng nghiêm trọng (Critical) lên tới 10,000,000 VNĐ.

Tổng quan chương trình:

  • Tên chương trình: One Mount Group Bug Bounty
  • Ngày công bố: 20/9
  • Loại chương trình: Semi Private – Tất cả chuyên gia đều có thể yêu cầu tham gia chương trình, những chuyên gia được phê duyệt có thể bắt đầu tìm lỗ hổng
  • Quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 10,000,000 VNĐ / lỗ hổng.

Các chuyên gia có thể yêu cầu tham gia bằng cách tìm kiếm chương trình Bug Bounty Của One Mount Group tại whitehub.net/programs