Vietnamese below/Bài viết tiếng Việt ở bên dưới.


On July 12, 2021, ShopBase’s Bug Bounty program was officially announced on WhiteHub platform.

ShopBase is one of the leading Dropship sales platforms that support global selling & dropshipping, providing a full solution from building an online store, uploading and optimizing products, to processing orders. Using ShopBase, merchants have a complete set of tools to start selling across borders with ease.

ShopBase Bug Bounty Program

As one of the items implemented in the information security monitoring solution CyStack provided to ShopBase, ShopBase’s Bug Bounty program was officially announced on July 12. Bounty for critical vulnerabilities is up to 5,000,000 VNĐ per bug. Here is the program overview:

  • Program Name: ShopBase Bug Bounty
  • Announced on: July 12, 2021
  • Program type: Semi Private – Researchers need to be approved by the program owner before they can participate in hunting vulnerabilities.
  • Managed by: WhiteHub
  • Highest bounty: 5,000,000 VND/vuln.

WhiteHub researchers can request to participate by searching ShopBase’s Bug Bounty program at: whitehub.net/programs


Công bố chương trình ShopBase Bug Bounty

Ngày 12/7/2021, chương trình Bug Bounty của ShopBase chính thức công bố trên WhiteHub.

ShopBase là một trong những nền tảng bán hàng Dropship hỗ trợ người bán hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp giải pháp trọn gói từ xây dựng gian hàng online, đăng tải và tối ưu sản phẩm, tới xử lý đơn hàng. Sử dụng ShopBase, người bán có đầy đủ bộ công cụ để bắt đầu công việc bán hàng xuyên biên giới một cách dễ dàng.

ShopBase Bug Bounty

Là một trong các hạng mục được thực hiện trong giải pháp giám sát an toàn thông tin CyStack cung cấp cho ShopBase, chương trình Bug Bounty của ShopBase chính thức công bố vào ngày 12/7. Số tiền thưởng cho lỗi mức độ nghiêm trọng – Critical lên tới 5,000,000 VNĐ/lỗi. Dưới đây là tổng quan chương trình:

  • Tên chương trình: ShopBase Bug Bounty
  • Ngày công bố: 12/7/2021
  • Loại chương trình: Semi Private – Chuyên gia cần được duyệt bởi chủ chương trình trước khi có thể tham gia tìm lỗi
  • Quản lý bởi: WhiteHub
  • Tiền thưởng cao nhất: 5,000,000 VNĐ/lỗ hổng.

Các chuyên gia có thể yêu cầu tham gia bằng cách tìm kiếm chương trình Bug Bounty của ShopBase tại: whitehub.net/programs